Curriculum Vitae


Curriculum in 1000 battute, lingua Italiana

Curriculum Vitae completo (17 pagine, lingua Italiana) in Formato Europeo

Curriculum in 1000 keystrokes, English language

Complete Curriculum Vitae (17 pages, English language) in European Format